Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu FollowPillow, jehož provozovatelem je Petra Betlachová, se sídlem Dolní Újezd 637, Dolní Újezd, 569 61, IČ: 03764150 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetových stránkách www.followpillow.cz . Nejsme plátci DPH. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) internetového obchodu FollowPillow, jehož provozovatelem je Petra Betlachová, se sídlem Dolní Újezd 637, Dolní Újzed 569 61, IČ: 03764150 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.followpillow.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odlišná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odlišná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny u zboží nejsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. S poplatky za poštovné a balné bude kupující seznámen po vložení zboží do košíku. Cena poštovného při platbě bankovním převodem je 80 Kč, v případě dobírky 150 Kč. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webové rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu), - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).
2.4. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující zadal, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
2.5. Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na Webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.
2.6. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí včetně rekapitulace Kupní smlouvy elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).
2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
2.8. Návrh Kupní smlouvy ve formě Objednávky má platnost čtrnáct dní.
2.9. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.
2.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Např. v případě, že nebude možné Objednávku vyřídit z důvodu vyprodání produktu, bude Kupující včas informován o daném stavu a požádán pro výběr dané produktu v jiné barevné kombinaci. Změny a chyby v elektronickém obchodě jsou vyhrazeny. Naše nabídka produktů se neustále aktualizuje.
2.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
2.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu těmito způsoby: - v hotovosti při převzetí – pouze po předchozí domluvě s Prodávajícím; - v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce; - bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 21456400830/0800 vedený u České Spořitelny (dále jen „Účet Prodávajícího“).
3.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5. Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem při bezhotovostní platbě.
3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti dnů od uzavření Kupní smlouvy.
3.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 4.1. Kupující má právo do 14 dnů ode dne převezetí zboží odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
4.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) a zasláním vraceného zboží na doručovací adresu uvedenou v Obchodních podmínkách (Petra Betlachoá, Dolní Újedz 637, Dolní Újezd 569 61). Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
4.3. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platba vám bude vrácena na vámi určený bankovní účet po přijetí vráceného zboží v původním a neporušeném stavu. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
4.4. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Petra Betlachová, Dolní Újezd 637, Dolní Újezd 56961. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím čtrnácti dnů.
4.5. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
4.6. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
4.8. Bod 4 Obchodních podmínek se nevztahuje na zboží, které bylo vyrobeno na zakázku, tj. Kupující uvedl specifické požadavky, podle kterých bylo zboží ušito. V tomto případě se použije ust. § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, tj. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu. 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Dle Kupní smlouvy, je Provádavající povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím. Kupující je povinen převzít zboží při dodání.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
5.5. Zboží šité na zakázku (především Pyramidové polštáře a další výrobky, které jsou přímo ušité dle přání Kupujícícho) má obvyklou dodací lhůtu 2-3 týdny. V případě většího množství zakázek, bude Kupující při potvrzení Objednávky informován o jiné aktuální dodací lhůtě. Jestliže je zboží skladem, je zboží odesláno ihned po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího. 6. ZÁRUKA A REKLAMACE 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejmnéna odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal: - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvené předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvené předlohy. Toto ustanovení se nevztahuje na situaci, kdy Kupující uplatňuje právo z vadného plnění z důvodu odlišnosti odstínu reálné barvy látky od odstínu barvy látky uvedené na Webových stránkách. - je zboží v odpovídajícím množství a míře, - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, a to buď osobně nebo zasláním doporučeného balíku, případně i v místě předem sjednaném. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
6.5. Lhůta uplatnění odpovědnosti za vady výrobků začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, přičemž na zboží je poskytována lhůta 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí Kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.
6.6. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené: - neodborným či nešetrným zacházením se zbožím, - mechanickým poškozením zboží, - použití, které je v rozporu s návodem s použití zboží, - použitím, které je v rozporu s obvyklým způsobem použití zboží, - poškozením zboží vnějšími vlivy, - poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo opotřebením.
6.7. Reklamaci je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího s přesným popisem vady, příčinou a okamžikem jejího vzniku, a to písemně nebo elektronicky na adresu Prodávajícího.
6.8. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6.9. Prodávající podá Kupujícímu informace o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o případném provedení opravy zboží a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, a to elektronicky formou emailu nebo písemně poštou.
6.10. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží.
6.11. Adresa pro doručení zboží z důvodu reklamace: Petra Betlachová, Dolní Újezd 637, Dolní Újezd 56961. 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím daného zboží.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@followpillw.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na Elektronickou adresu Kupujícího.
7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 8.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět pravdivě.
8.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje můžou být zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě.
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, - požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.9.1. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na Elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na Elektronickou adresu Kupujícího. 10. DORUČOVÁNÍ 10.1. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na Webové stránce Prodávajícího. 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 11.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem ČR. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná, tím není dotčeno čl. 2.6 Obchodních podmínek.
11.4. Adresa pro doručování: Petra Betlachová, Dolní Újezd 637, Dolní Újezd 56961. Adresa elektronické pošty info@followpillow.cz, telefon 732557830. V Dolní Újezdě dne 3.11.2015